OM azonosító: 035316

A vezetőség feladatai

 1. A Kuratórium, a Kürttanács, a Gondolkodók Társasága és a Munkatársi Közösség döntései alapján irányítja az iskola működését.
 2. Az iskola operatív szervező, vezető, ügydöntő testülete.
 3. Döntési kompetenciája kiterjed minden olyan kérdésre, mely nem tartozik a többi szervezeti egység hatáskörébe.
 4. Az intézmény belső életének szervezője.
 5. Tagjai a pedagógiai vezető, az ügyvezető igazgató, illetve a Munkatársi Közösség által választott tagok (belső kommunikációs vezető, idegen nyelvi vezető, külső kommunikációs vezető, mérés-értékelési vezető). A Munkatársi Közösség által választott tagok visszahívására is a Munkatársi Közösség jogosult.
 6. A Vezetőség ülésein a tagok részvétele kötelező, ha valaki nem tud jelen lenni, azt indokával együtt előre közli a levezető elnökkel, aki ismerteti ezt az ülésen.
 7. A Vezetőség határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van.
 8. A Vezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza.
 9. Ülései nyilvánosak a Munkatársi Közösség minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti részvételi szándékát, erről a Vezetőség dönt.
 10. A Vezetőség rendszeresen ülésezik.
 11. Munkáját a pedagógiai vezető készíti elő és elnökli.
 12. A Vezetőség tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább egy nappal a Vezetőség ülése előtt meg kell kapniuk.
 13. Működési rendjét egyebekben maga alakítja ki.
 14. Feladata a szakmai munka ellenőrzése, segítése, értékelése (hospitálások, megbeszélések).
 15. Feladata az osztályfőnöki munka koordinációja, az osztályfőnök-párok, az egy osztályban tanító tanárok csoportjának kialakítása.
 16. A tanártovábbképzés elveinek előterjesztője, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért.
 17. Irányítja a pályázati munkát.
 18. Felügyeli a délutáni szakkörök működését.
 19. Felelős az ünnepek, rendezvények lebonyolításáért.
 20. A tanárok diákok általi értékelésének felelőse.
 21. Koordinálja a „közös” fogadóórákat.
 22. Felelős a nyílt nap lebonyolításáért.
 23. A Munkatársi Közösség által jóváhagyott alapelveknek megfelelően dönt a felvételi lebonyolításában, a felvételivel kapcsolatos operatív ügyekben, felelős a felvételi eljárás megszervezéséért, végrehajtásáért.
 24. Döntés-előkészítő munkát végez a felvételi időszakon kívül érkező felvételi, átjelentkezési kérelmek ügyében. A döntést a humánerőforrás vezető és az érintett osztályban tanító tanárok közösen hozzák meg.
 25. Felelős a helyettesítési, a vizsga-felügyeleti beosztások rendszereinek elkészítéséért, azok működéséért.
 26. Gondoskodik a hiányzó tanárok helyettesítéséről.
 27. A hiányzó tanárokról és helyetteseikről a tanárinál lévő információs táblán tájékoztatni kell az iskolapolgárokat.
 28. Felelős a pótvizsgabeosztás elkészítéséért, a vizsgák lebonyolításáért.
 29. Felelős a mindenkori érettségire való jelentkeztetésért, az érettségi megszervezéséért, lebonyolításáért, segíti a továbbtanulást biztosító felvételire jelentkezés folyamatát.
 30. Feladata a központi (országos, fővárosi) mérések iskolai lebonyolításának szervezése.
 31. Felelős a külső orvosi vizsgálatok lebonyolításáért.
 32. Elfogadja a tantárgyfelosztást.
 33. Felelős a tanév és a nap időbeosztása tervezetének elkészítéséért.
 34. Felügyeli az órarend elkészítését, karbantartását.
 35. Felelős az iskola mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő működéséért.
 36. Felelős a tanügyigazgatás jogi-törvényességi szempontból szabályszerű működésért, az iskola jogi biztonságáért, a jogszabályokban előírt tanügy-igazgatási adatszolgáltatásokért.
 37. Dolga a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetése, betartatása.
 38. Felelős az adminisztrációs fegyelemért.
 39. Felelős az iskola sajátosságainak megfelelő belső dokumentáció szabályszerű vezetéséért, elkészüléséért.
 40. Felelős a naplók, anyakönyvek, bizonyítványok, jelentkezési és felvételi lapok, érettségi jegyzőkönyvek stb. törvényben előírtak szerinti kezeléséért.
 41. Felelős az irattár megfelelő működéséért.
 42. A beérkező leveleket átnézi, eldönti, hogy mely levelek kerüljenek iktatásra, majd a megfelelő címzetthez továbbítja azokat.
 43. Felelős a statisztikai kimutatások készítéséért.
 44. Felelős a be- és kiiratkozás, a felvételik jogszabályoknak megfelelő adminisztrációjáért.
 45. Átfogja, szervezi és irányítja az iskola gazdasági életét, hozzá tartozik minden pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek, vagy személyek hatáskörébe utal.
 46. Irányítja az iskola külső partnereivel, támogatóival történő kapcsolattartást, szervezi a finanszírozási források biztosítását.
 47. A Kuratórium által elfogadott költségvetésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő gazdasági működést felügyeli.
 48. A „tantárgyi költségvetési tervezeteket" is figyelembe véve elkészíti a naptári év költségvetési tervezetét, melyet a Munkatársi Közösség jóváhagyása után beterjeszt a Kuratórium elé.
 49. Végrehajtja a Kuratórium által elfogadott költségvetést.
 50. A költségvetésben elfogadott kiadási főösszegtől nem térhet el anélkül, hogy a Kuratóriumtól engedélyt kapna.
 51. A mindenkori infláció mértékét és az intézmény pénzügyi helyzetét figyelembe véve minden évben javaslatot tesz a dolgozók bérfejlesztésének mértékére.
 52. Elkészíti a családok hozzájárulásának rendjéről szóló tervezetet.
 53. A családok költségtérítésének zavartalan menetéért felelős.
 54. Az óraadók munkáját elszámolja.
 55. Valamely tantárgy működési feltételeit érintő gazdasági döntés előterjesztése előtt ki kell kérnie az érintett szaktanár(ok) véleményét.
 56. Előterjesztést készít kutatási, fejlesztési pályázatokról, valamint az ezekhez tartozó keretösszegről. Az elfogadott előterjesztést benyújtja a Kuratóriumnak.
 57. Külső szolgáltató által végzett munkák esetén kiválasztja a vállalkozót.
 58. Felelős a pályázati folyamatok és beszámolók pénzügyi folyamatainak szabályszerűségéért.
 59. A számlákat ellenjegyzi.
 60. Felelőse a technikai területek munkájának.
 61. Tervezi és ellenőrzi az iskolaépülettel kapcsolatos állagmegóvó és fejlesztő munkát.
 62. Felelős az intézmény tűz- és balesetvédelmének biztosításáért, vagyonának, infrastruktúrájának megóvásáért.
 63. Felelős az eszköznyilvántartásért.
 64. A pedagógusok munkáltatója.
 65. Feladata az új kollégák beilleszkedésének segítése, óráikon történő hospitálás, munkájuk segítése és értékelése.
 66. A tanév végén valamennyi érintett véleményének figyelembevételével dönt a felvett új kollégák szerződésének meghosszabbításáról.
 67. Felveszi és elbocsátja a technikai dolgozókat.
 68. Feladata a könyvtáros munkájának koordinálása.
 69. Irányítja a rendszergazda munkáját.
 70. A Titkárság munkáját irányítja.
 71. A dolgozók számára a munkaszerződéseket, illetve a munkaköri leírásokat az adott munkaterület felelőseivel egyeztetve egyénekre szabottan elkészíti, elkészítteti.
 72. Tartja a kapcsolatot az óraadókkal.
 73. A Vezetőség minden, a diákságot is érintő döntésről tájékoztatja a Diákönkormányzatot.
 74. Amennyiben a Kürttanács hatáskörébe tartozó kérdésben a Vezetőség a működőképesség érdekében dönteni kényszerül, a Diákönkormányzattal megelőzően egyeztetni köteles.
 75. Képviseli az iskolát a „külvilág” felé.
 76. Megszervezi, irányítja a felvételihez kapcsolódó iskolai reklám- és marketing-tevékenységet.
 77. Tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a Munkatársi Közösségnek, a Munkatársi Közösség tagjai évente szavazással nyilvánítanak véleményt munkájukról.
 78. A Vezetőség tagjainak feladatait „A vezetők feladatai” című melléklet tartalmazza.
 79. Üléseiről jegyzőkönyv készül.

Együttműködő partnereink

Hasznos linkek

Közösségi oldal és e-napló
Kövessen minket közösségi oldalainkon is

Kapcsolat

Kürt Alapítványi Gimnázium

1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.

Tel: (1) 422-0673, (1) 422-0672
Fax: (1) 343-0715
Email: posta@kag.hu

Kapcsolat